Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gilowice

Urząd Gminy Gilowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gilowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Czernek.
 • E-mail: k.czernek@tenit.com.pl
 • Telefon: 607109070

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gilowice
 • Adres: Urząd Gminy Gilowice 34–322 Gilowice, ul. Krakowska 40
 • E-mail: uggilowice@gilowice.pl
 • Telefon: 338606151 lub 338653020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Gilowice  mieści się w budynku przy ul. Krakowskiej 40,  który nie został w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku jest podjazd ułatwiającydo niego wejście. Przy budynku Urzędu Gminy Gilowice zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa została sporządzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines ( WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA ( zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ). Do sprawdzenia użyto programu SortSitePro. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie z użyciem czytnika ekranu NVDA. 
Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony - [Ctrl] + [F5]

Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą za pomocą  klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia - [Tab]
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia - [Shift] + [Tab]
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykłe wciśnięcie przycisku OK - [Enter]

Skróty klawiszowe
Skróty klawiszowe dostępne w obrębie strony:

 • Przejście do menu głównego - [Alt] + [1]
 • Przejście do treści - [Alt] + [2]
 • Przejście do wyszukiwarki - [Alt] + [3]
 • Przejście do mapy strony - [Alt] + [4]
 • Powiększenie rozmiaru czcionki - [Alt] + [Ctrl] + [+]
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki - [Alt] + [Ctrl] + [-]
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki - [Alt] + [Ctrl] + [0]
 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego - [Alt] + [Ctrl] + [C]
 • Przejście do strony głównej - [Alt] + [Ctrl] + [H]

Wygląd 
Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych
Strona zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. 
Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści;
 • menu ułatwień dostępu;
 • menu głównego;
 • mapy strony.

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Strona została zbudowana w oparciu o metodę „ Responsive Web Design „ w skrócie RWD. Metoda sprawia, że strona automatycznie dostosowuje wyświetlenia do rozdzielczości    oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich, jak tablety, smartfony, telefony komórkowe strona jest bardziej czytelna i przyjazna w obsłudze. 

Inne informacje i oświadczenia

Tłumacz języka migowego. 
W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.